กิจกรรมวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ทางฝ่าย36 จัดกิจกรรมเปิดคลาสเฉพาะกิจสอนเรื่องยิงแอดประกัน จากโทรศัพท์มือ