โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2561 วิทยากร หลักสูตร การอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (ถึงปัจจุบัน)
2561 วิิทยากร หลักสูตร หน่วยมาตรฐาน หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ถึงปัจจุบัน)
2561 วิทยากร หลักสูตร Smart Agent หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนและกรมธรรม์ ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (ถึงปัจจุบัน)
2561 วิทยากร หลักสูตร เทคนิคการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (ถึงปัจจุบัน)
2560 Relationship Executive
2557 วิทยากร หลักสูตร การอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1-3 (ถึงปัจจุบัน)
2556 วิทยากร หลักสูตร Life Partner : The New Recruits หัวข้อ ขั้นตอนการขาย
2552 วิทยากร โครงการ Thai Life Professionals หัวข้อ ตลาดประกันชีวิต / การแสวงหาผู้มุ่งหวัง
2552 วิทยากร หลักสูตร Power Recruiting (ถึงปี 2554)
2550 วิทยากร หลักสูตรตัวแทนมาตรฐาน หัวข้อ การแสวงหาผู้มุ่งหวัง (ถึงปี 2551)
2550 วิิทยากร จัดสัมมนาเชิงวิชาการ และจัด Walk Rally ทั่วไป (ถึงปัจจุบัน)
2549 วิทยากร หลักสูตรหน่วยมาตรฐาน หัวข้อ การสรรหาตัวแทนใหม่
2548 วิทยากรหลักสูตร Road to The Top (ถึงปี 2549)
2547 วิทยากร หลักสูตร เตรียมสอบรับใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ถึงปัจจุบัน)
2545 วิทยากร หลักสูตร Crossroads ของ Life Insurance Marketing & Research Association (สถาบัน LIMRA) (ถึงปัจจุบัน)
2535 ผู้จัดการภาคอาวุโส
2534 ผู้บริหารศูนย์
2533 ตัวแทนประกันชีวิต
2533 ผู้บริหารหน่วย

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2552 หลักสูตร MINI MBA ม.ธรรมศาสตร์ รุ่น 7
2549 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป MBA ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2547 หลักสูตร LIMRA'S FAST (FINANCIAL ADVISOR SKILLS TRAINING)
2545 หลักสูตร LIMRA'S MSS (1060th MANAGEMENT SKILLS SEMINAR)
2545 หลักสูตร LIMRA'S CROSSROADS TRAINER'S TRAINING
2544 หลักสูตร LIMRA'S CROSSROADS PROGRAM
2534 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BBA ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2526 ประกาศนียบัตร โรงเรียนอบรมการธนาคาร สมาคมธนาคารไทย
2521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
2519 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

     กิจกรรมและความสนใจ

      ข้อมูลการติดต่อ

      ที่อยู่

      เบอร์ติดต่อ 0846388638