โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2566 Financial Partner (FP) คุณวุฒิ Life Solutions Agent ระดับ Financial Partner (FP) คู่คิดที่เชี่ยวชาญการวางแผนด้านการออม การลงทุน
2565 Life Partner Prime (LPP) คุณวุฒิ Life Solutions Agent ระดับ Life Partner Prime (LPP) เป็นผู้วางแผนดูแลชีวิตลูกค้าอย่างครบรอบด้าน สามารถนำสุขภาพที่ดีไปสู่ลูกค้า

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2561 ผู้บริหารศูนย์ สาขาอโศก
2558 ผู้บริหารศูนย์ สาขาลุมพินี
2555 ผู้บริหารศูนย์ สาขาศาลาแดง

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2561 หลักสูตรการพัฒนาระดับบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 26 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
2555 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2551 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต( วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
2538 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

   • The Pursuit of Happyness

   หนังสือ

   • JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL

   กิจกรรมและความสนใจ

    ข้อมูลการติดต่อ

    ที่อยู่

    เบอร์ติดต่อ 0919926464