โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2560 ผู้บริหารหน่วย บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาลำปาง
2555 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2551 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง
2547 บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) สาขาวิชาการจัดการ โปรแกรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง
2543 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดลำปาง

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

     กิจกรรมและความสนใจ

      ข้อมูลการติดต่อ

      ที่อยู่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง 357/47 ถ.ดวงรัตน์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

      เบอร์ติดต่อ 0917963539