ทีมงานของเรา

ธัชพล เหลือกล้า

ธัชพล เหลือกล้า

ผู้บริหารศูนย์

อรสา ปินะถา

อรสา ปินะถา

ผู้บริหารศูนย์

สุวรรณา พิลาแดง

สุวรรณา พิลาแดง

ผู้บริหารหน่วย

ลีทยา กิจจาชัย

ลีทยา กิจจาชัย

ผู้บริหารหน่วย

ทองใส ฤทธิรณ

ทองใส ฤทธิรณ

ผู้บริหารศูนย์

จารุณี ทิพย์ประเสริฐ

จารุณี ทิพย์ประเสริฐ

ผู้บริหารหน่วย

เกษณี กระจ่างจิต

เกษณี กระจ่างจิต

ผู้บริหารหน่วย

เรืองยศ โพธิขำ

เรืองยศ โพธิขำ

ผู้บริหารหน่วย

สังวรณ์ ปรางประโคน

สังวรณ์ ปรางประโคน

ผู้บริหารศูนย์

สุภาพร ปินะถา

สุภาพร ปินะถา

ผู้บริหารหน่วย

เอกลักษณ์ ฤทธิรณ

เอกลักษณ์ ฤทธิรณ

ผู้บริหารหน่วย

ณิชาพัฒน์ คำแสนพันธุ์

ณิชาพัฒน์ คำแสนพันธุ์

ผู้บริหารหน่วย

สมหวัง ปรางประโคน

สมหวัง ปรางประโคน

ผู้บริหารหน่วย

รัตนา เจิมกระโทก

รัตนา เจิมกระโทก

ผู้บริหารหน่วย

นิภาพร ดวงทอง

นิภาพร ดวงทอง

ผู้บริหารหน่วย