ทีมงานของเรา

วัฒนา นากาย

วัฒนา นากาย

ผู้บริหารศูนย์

วิมลลักษณ์ พยัคฆพันธ์

วิมลลักษณ์ พยัคฆพันธ์

ผู้บริหารหน่วย

สุกฤตา พิณแพทย์

สุกฤตา พิณแพทย์

ผู้บริหารหน่วย

ธณัฐนัน พัชรสกุณอัมพร

ธณัฐนัน พัชรสกุณอัมพร

ผู้บริหารหน่วย

ศรีจันทร์ ตรงจิตติปัญญา

ศรีจันทร์ ตรงจิตติปัญญา

ผู้บริหารหน่วย

จันทร์เพ็ญ ปุเรชะตัง

จันทร์เพ็ญ ปุเรชะตัง

ผู้บริหารหน่วย

ศักดิ์ชัย ต๊ะเมืองคำ

ศักดิ์ชัย ต๊ะเมืองคำ

ผู้บริหารหน่วย

ปติณยา โพธิ์โต

ปติณยา โพธิ์โต

ผู้บริหารหน่วย