โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2566 วันนี้ จะก้าวไปพร้อมกันกับท่าน ทุกๆ ท่าน

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2551 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบรูพา
2541 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2541 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

 • คุณพ่อ และ คุณแม่

ดนตรี

  ภาพยนตร์

  • การพัฒนายั่งยืน พอเพียง

  หนังสือ

  • หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค และจุลภาค
  • การใช้โปรแกรม app web google youtube tiktok appranz applesjs

  กิจกรรมและความสนใจ

  • ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งใหม่
  • ศึกษาและพัฒนาเพื่อก้าวไป สู้่ต่อไป

  ข้อมูลการติดต่อ

  ที่อยู่99/999 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์, ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

  เบอร์ติดต่อ