โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2566 วันนี้ จะก้าวไปพร้อมกันกับท่าน ทุกๆ ท่าน

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2551 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบรูพา
2541 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2541 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

 • เพื่อคนที่เรารัก

ดนตรี

  ภาพยนตร์

   หนังสือ

   • หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

   กิจกรรมและความสนใจ

   • ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งใหม่

   ข้อมูลการติดต่อ

   ที่อยู่99/999 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์, ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์ติดต่อ